مطالب مرتبط باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+سیمین صدیق ابراهیم نیا+پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+ آکادمی یوگا پرنده آزاد+ یوگا پرنده آزاد با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و تحت نظارت کامل انجمن یوگای کشور و فدراسیون ورزش های همگانی+ مرکز یوگا پرنده آزاد

بیخودی پرسه زديم ، صبحمان شب بشود ؛

بيخودی حرص زديم ، سهممان کم نشود ؛

ما خدا را با خود ،

سر دعوا برديم و قسم ها خورديم ؛

ما به هم بد کرديم ،

ما به هم بد گفتيم ؛

ما حقيقت ها را ،

زير پا له کرديم ؛

و چقدر حظ برديم که زرنگي کرديم ؛

روي هر حادثه اي ،

حرفي از پول زديم ؛

از شما مي پرسم ،

ما که را گول زديم؟

باشگاه یوگا پرنده آزاد