مطالب مرتبط باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

 یوگا استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+ مسیحا برزگر+باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج +سیمین صدیق ابراهیم نیا+پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+ آکادمی یوگا پرنده آزاد+ یوگا پرنده آزاد با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و تحت نظارت کامل انجمن یوگای کشور و فدراسیون ورزش های همگانی+ مرکز یوگا پرنده آزاد

شجاعت آن نیست که از آدمهای شجاع تقلید کنی،
بلکه آن است که به شیوه خود زندگی کنی
و بهای آن را نیز بپردازی.
حتی اگر بهای به شیوه خود زیستن ،خود زندگی باشد ، باز ارزش آن را دارد.
زیرا در چنین شیوه ی زیستن است که روح به دنیا می آید .
هنگامی که کسی آماده است تا برای چیزی بمیرد ، همین آمادگی و شور اوست که او را دوباره متولد می کند.
اگر در این آمادگی رنجی نهفته است ، رنج زایمان است.
به شیوه ی خویش زیستن ، شجاعت می خواهد ، دل و جرات می خواهد.
به شیوه خود زندگی کن؛
شبیه خودت باش و بس.
نگران عوام نصیحت گو مباش .
زندگی خود را ترسیم کن.
از روی نقش کهنه ی دیگران نقاشی نکن.
خلاق باش.
اگر هم در شیوه خود بر خطا باشی ،
بهتر از آن است که دیگران به جای تو زندگی کنند
و تو بر صواب باشی .
زیرا کسی که به شیوه ی دیگران زندگی می کند
و بر صواب است
زندگی را به بطالت می گذارند.
کسی که به شیوه ی خود زندگی می کند ، و بر خطاست،
بالاخره دیر یا زود از خطای خویش درس خواهد گرفت.
او خطای خویش را دستمایه ی تجربه ای تازه خواهد کرد و با تجربه های خویشتن ، خواهد بالید . . .

مسیحا برزگر

باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥