مطالب مرتبط باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا استان البرز+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+ جان لنون+ شادی کلید خوشبختی است . . .

کلید خوشبختی

هنگامی که کودکی پنج ساله بودم مادرم همیشه به من می‌گفت:

«شاد بودن کلید خوشبختی در زندگی است.»

وقتی بزرگتر شدم و به مدرسه رفتم معلم‌هایم از ما می‌پرسیدند زمانی که بزرگ شدید چه کاری را انجام خواهید داد.

و من پاسخ می‌دادم: «می‌خواهم شاد باشم.»

آن‌ها به من می‌گفتند تو درس را درست متوجه نمی‌شوی (خنگی!) و من هم به آن‌ها می‌گفتم:

«شما هم زندگی را متوجه نمی شوید »

« جان لنون »

خوشبختی شما آرزوی ماست

باشگاه یوگا پرنده آزاد