باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

 باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد نامه آبراهام لینکلن به آموزگار پسرش  به پسرم درس بدهید  : او باید بداند که همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند . اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد ، انسان صدیقی هم وجود دارد . به او بگوئید به ازای هر سیاستمدار خودخواه ، رهبر جوانمردی هم یافت می شود . به او بیاموزید که در ازای هر دشمن ، دوستی هم هست . به او بیاموزید اگر با کار و زحمت خویش یک دلار کاسبی کند بهتر از آن است که جايی روی زمین پنج دلار بیابد . به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن برحذر دارید  . به او نقش و تاثیر مهم ، خندیدن را یادآور شوید . به او نقش موثر کتاب در زندگی را آموزش دهید . به او بگوئید تعمق کند ، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود . به گل های درون باغچه ، به زنبورها که در حال پروازند دقیق شود . به او بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد . به او بیاموزید با ملایم ها ، ملایم و با گردن کش ها ، گردن کش باشد . به او بگوئید به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه برخلاف او حرف بزنند . به او بیاموزید که همه حرف ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد انتخاب کند . به او بیاموزید که در اوج اندوه ، تبسم کند . به او بیاموزید که از اشک ریختن ، خجالت نکشد . به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند ، اما قیمت گذاری برای دل ، بی معناست . به او بگوئید که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد . به او بیاموزید تا خلاف چیزی ثابت نشده به مردم اعتماد داشته باشد . و در پایان به او بیاموزید که دنیا درس های بی شماری دارد و تا درس ها را نگیرد اشتباهات مرتباً تکرار می شود . قلمرو دلتان سرشار از مهر باد باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزادکرج

نامه آبراهام لینکلن به آموزگار پسرش

 به پسرم درس بدهید  :

او باید بداند که همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند .

اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد ، انسان صدیقی هم وجود دارد .

به او بگوئید به ازای هر سیاستمدار خودخواه ، رهبر جوانمردی هم یافت می شود .

به او بیاموزید که در ازای هر دشمن ، دوستی هم هست .

به او بیاموزید اگر با کار و زحمت خویش یک دلار کاسبی کند بهتر از آن است که جايی روی زمین پنج دلار بیابد .

به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد .

او را از غبطه خوردن برحذر دارید  .

به او نقش و تاثیر مهم ، خندیدن را یادآور شوید .

به او نقش موثر کتاب در زندگی را آموزش دهید .

به او بگوئید تعمق کند ، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود . به گل های درون باغچه ، به زنبورها که در حال پروازند دقیق شود .

به او بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد .

به او بیاموزید با ملایم ها ، ملایم و با گردن کش ها ، گردن کش باشد .

به او بگوئید به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه برخلاف او حرف بزنند .

به او بیاموزید که همه حرف ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد انتخاب کند .

به او بیاموزید که در اوج اندوه ، تبسم کند .

به او بیاموزید که از اشک ریختن ، خجالت نکشد .

به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند ، اما قیمت گذاری برای دل ، بی معناست .

به او بگوئید که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد .

به او بیاموزید تا خلاف چیزی ثابت نشده به مردم اعتماد داشته باشد .

و در پایان به او بیاموزید که دنیا درس های بی شماری دارد و تا درس ها را نگیرد اشتباهات مرتباً تکرار می شود .

قلمرو دلتان سرشار از مهر و مهربانی

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد