مطالب مرتبط باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد

 باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد   برگرفته از كتاب: «زاده براي عشق» نوشته «لئوبوسکالیا»  هر عمل دارای پیامدی است . هر رخداد ، اگر هم از اهمیت آن غافل باشیم ، به طریقی ، حاکی از امر بزرگ‌تری است و معنایی که بعدها آشکار خواهد شد . اگر این را بپذیریم ، به اهمیت عمل‌های ساده و بیهوده‌  ای که بی‌اندیشه انجام می‌دهیم ، سخنانی که بی‌ملاحظه بر زبان می‌رانیم و امیدهایی که با بی‌مبالاتی ناامید می‌کنیم ، پی خواهیم برد . آگاهانه زندگی کنيم باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد   کتاب زاده برای عشق نوشته لئوبوسکالیا+قانون عمل و عکس العمل+ قانون کارما+زندگي آگاهانه+باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج
برگرفته از كتاب: «زاده براي عشق» نوشته «لئوبوسکالیا»

هر عمل دارای پیامدی است . هر رخداد ، اگر هم از اهمیت آن غافل باشیم ، به طریقی ، حاکی از امر بزرگ‌تری است و معنایی که بعدها آشکار خواهد شد . اگر این را بپذیریم ، به اهمیت عمل‌های ساده و بیهوده‌ ای که بی‌اندیشه انجام می‌دهیم ، سخنانی که بی‌ملاحظه بر زبان می‌رانیم و امیدهایی که با بی‌مبالاتی ناامید می‌کنیم ، پی خواهیم برد .

آگاهانه زندگی کنيم

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد