به نام خداوند بخشنده مهربان ♥

 به نام خداوند بخشنده مهربان ای زیباترین آفریده پروردگار ای انسان . . . درخت سایه‌اش را بی‌دریغ می‌بخشد و خورشید گرمایش را   و گل شمیم خوش خود را باران طراوتش را و آسمان برکتش را و رود قطراتش را و پرنده نوای دل انگیزش را . . . و همه طبیعت بخشیدن را از پروردگاري آموخته‌اند که آن‌ها را آفریده است . . .  حال ای زیباترین آفریده پروردگار تو برای بخشیدن چه داری؟ ثروت؟ دانش؟ . . . اما . . . چرا از گنج بی‌پایانی که در وجود خود داری نمی بخشی؟ محبت ! آیاحاضری آنرا ببخشی؟ با خنده‌ای بر لبت یا اخلاقی خوش یا دستی پرمهر بر سر کودکی . . . یا . . . از بخشیدن دریغ مکن . . . ای زیباترین آفريده پروردگار . . .  و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاری شود باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

ای زیباترین آفریده پروردگار

ای انسان . . .

درخت سایه‌اش را بی‌دریغ می‌بخشد

و خورشید گرمایش را   

و گل شمیم خوش خود را

باران طراوتش را

و آسمان برکتش را

و رود قطراتش را

و پرنده نوای دل انگیزش را . . .

و همه طبیعت  بخشیدن را از  پروردگاري آموخته‌اند که آن‌ها را آفریده است . . .  

حال ای زیباترین آفریده پروردگار

تو برای بخشیدن چه داری؟

ثروت؟

دانش؟

. . .

اما . . . چرا از گنج بی‌پایانی که در وجود خود داری نمی بخشی؟

محبت !

آیاحاضری آنرا ببخشی؟

با خنده‌ای بر لبت

یا اخلاقی خوش

یا دستی پرمهر بر سر کودکی . . .

یا . . .

از بخشیدن دریغ مکن . . .

ای زیباترین آفريده پروردگار . . .

بخشنده شو تا طبيعت در تو جاری شود

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥