مطالب مرتبط باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا : من هر روز برای بودن در طبیعت برای خود وقت می گذارم و در سکوت کامل شاهد ذکاوت کائنات در تمام موجودات خواهم بود . به آرامی و سکوت مطلق به غروب آفتاب خیره می شوم و به صدای دریا و یا جویبار گوش فرا می دهم و یا گلی را می بویم . در وجد سکوت خویشتن و با همگامی با طبیعت ، از ضربان زندگی و خلاقیت بی حد و مرز آن لذت می برم . . .  برکت برای شما باشگاه تخصصي يوگا پرنده آزاد

من هر روز برای بودن در طبیعت برای خود وقت می گذارم و در سکوت کامل شاهد ذکاوت کائنات در تمام موجودات خواهم بود . به آرامی و سکوت مطلق به غروب آفتاب خیره می شوم و به صدای دریا و یا جویبار گوش فرا می دهم و یا گلی را می بویم . در وجد سکوت خویشتن و همگام با طبیعت ، از ضربان زندگی و خلاقیت بی حد و مرز آن لذت می برم . . .

برکت برای شما

باشگاه يوگا پرنده آزاد