مطالب مرتبط  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

سکوت سرشار از نا گفته هاست . . . باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

کلمه ها

سازنده ترین کلمه گذشت است
آن را تمرین کن . . .

پرمعنی ترین کلمه ما است
آن را به کار بر . . .

عمیق ترین کلمه عشق است
به آن ارج بده . . .

بی رحم ترین کلمه تنفر است
با آن بازی نکن . . .

خودخواهانه ترین کلمه من است
از آن حذر کن . . .

ناپایدارترین کلمه خشم است
آن را فرو بر . . .

بازدارنده ترین کلمه ترس است
با آن مقابله کن . . .

با نشاط ترین کلمه کار است
به آن بپرداز . . .

پوچ ترین کلمه طمع است
آن را بکش . . .

سازنده ترین کلمه صبر است
برای داشتنش دعا کن . . .

روشن ترین کلمه امید است
به آن امیدوار باش . . .

ضعیف ترین کلمه حسرت است
حسرت مخور . . .

تواناترین کلمه دانش است
آن را فرا گیر . . .

محکم ترین کلمه پشتکار است
آن را داشته باش . . .

سمی ترین کلمه شانس است
به امید آن نباش . . .

لطیف ترین کلمه لبخند است
آن را حفظ کن . . .

ضروری ترین کلمه تفاهم است
آن را ایجاد کن . . .

سالم ترین کلمه سلامتی است
به آن اهمیت بده . . .

اصلی ترین کلمه اعتماد است
به آن اعتماد کن . . .

دوستانه ترین کلمه رفاقت است
از آن سو استفاده نکن . . .

زیباترین کلمه راستی است
با آن روراست باش . . .

زشت ترین کلمه تمسخر است
دوست داری با تو چنین شود؟! . . .

موقر ترین کلمه احترام است
برایش ارزش قائل شو . . .

آرامترین کلمه آرامش است
آرامش را دریاب . . .

عاقلانه ترین کلمه احتیاط است
حواست را جمع کن . . .

دست و پا گیر ترین کلمه محدودیت است
اجازه نده مانع پیشرفتت شود . . .

سخت ترین کلمه غیر ممکن است
غیر ممکن وجود ندارد . . .

مخرب ترین کلمه شتابزدگی است
مواظب پل های پشت سرت باش . . .

تاریک ترین کلمه نادانی است
آن را با نور علم روشن کن . . .

کشنده ترین کلمه اضطراب است
آن را نادیده بگیر . . .

صبور ترین کلمه انتظار است
منتظرش بمان . . .

با ارزش ترین کلمه بخشش است
برای بخشش هیچوقت دیر نیست . . .

قشنگ ترین کلمه خوشرویی است
راز زیبایی در آن نهفته است . . .

رسا ترین کلمه وفاداری است
آن را درک کن . . .

محرک ترین کلمه هدفمندی است
زندگی بدون آن پوچ است . . .

هدفمند ترین کلمه موفقیت است

به سوی آن برو موفقیت . . .

و 

اثر بخش ترین کلمه سکوت است

پس 

سکوت کن . . .

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد