آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

,یوگا,باشگاه یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,باشگاه یوگا پرنده آزاد,yoga,شعر,عباس روحبخش,خداشناسی,رهروراه یوگا,زندگی,سفرزندگییوگا استان البرز,کلاس یوگا,کلاس یوگا استان البرز, 

گر همه هستی "تویی " "من" کیم اندر میان

ما و منی کن رها تا که شود او عیان

من چو پریشان شود جمله جهان جان شود

چشمه حیوان شود در عطش او نهان

دیده دل وار نشد تا که هویدا نشد

مشرق انوار او از افق خاوران

سینه بشویی ز کین زهر کنی انگبین

گر بجهی از زمین گر برهی از زمان

جهد و طلب واگذار رو سوی صحرا گذار

بر سر دل پا گذار تا که شوی بیکران

جمله عیان و نهان بحر و بر و انس و جان

جلوه ای از او بدان از نظر عارفان

پاسخ گفت الست هر نفسم حاضر است

طرفه کسی کاو برست از تف این خاکدان

زنده یاد دکتر عباس روحبخش

باشگاه یوگا پرنده آزاد

,یوگا,باشگاه یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,باشگاه یوگا پرنده آزاد,yoga,شعر,عباس روحبخش,خداشناسی,رهروراه یوگا,زندگی,سفرزندگییوگا استان البرز,کلاس یوگا,کلاس یوگا استان البرز,