آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ,yoga,یوگا,کلاس یوگا کرج,یوگاکرج,یوگااستان البرز,مرکز تخصصی یوگاکرج,,باشکاه نمونه یوگا,حضرت مولانا,دیوان غزلیات شمس,الست بربکم,خلیفه الله,گیانا یوگا,راجا یوگا,ایشواراپرانیدهانا, Ishvara Pranidhana,تسلیم کامل به خداوند,نیایش با خداوند,پرنده آزاد یوگا,یوگای تخصصی ویژه بانوان, Rumi's poetry

ای برده اختیارم تو اختیار مایی

من شاخ زعفرانم تو لاله زار مایی

گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد

غم این قدر نداند کآخر تو یار مایی

من باغ و بوستانم سوزیده خزانم

باغ مرا بخندان کآخر بهار مایی

گفتا تو چنگ مایی و اندر ترنگ مایی

پس چیست زاری تو چون در کنار مایی

گفتم ز هر خیالی درد سر است ما را

گفتا ببر سرش را تو ذوالفقار مایی

سر را گرفته بودم یعنی که در خمارم

گفت ار چه در خماری نی در خمار مایی

گفتم چو چرخ گردان والله که بی‌قرارم

گفت ار چه بی‌قراری نی بی‌قرار مایی

شکرلبش بگفتم لب را گزید یعنی

آن راز را نهان کن چون رازدار مایی

ای بلبل سحرگه ما را بپرس گه گه

آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی

تو مرغ آسمانی نی مرغ خاکدانی

تو صید آن جهانی وز مرغزار مایی

از خویش نیست گشته وز دوست هست گشته

تو نور کردگاری یا کردگار مایی

از آب و گل بزادی در آتشی فتادی

سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی

این جا دوی نگنجد این ما و تو چه باشد

این هر دو را یکی دان چون در شمار مایی

خاموش کن که دارد هر نکته تو جانی

مسپار جان به هر کس چون جان سپار مایی

مولانا

باشگاه یوگا پرنده آزاد 

,yoga,یوگا,کلاس یوگا کرج,یوگاکرج,یوگااستان البرز,مرکز تخصصی یوگاکرج,,باشکاه نمونه یوگا,حضرت مولانا,دیوان غزلیات شمس,الست بربکم,خلیفه الله,گیانا یوگا,راجا یوگا,ایشواراپرانیدهانا, Ishvara Pranidhana,تسلیم کامل به خداوند,نیایش با خداوند,پرنده آزاد یوگا,یوگای تخصصی ویژه بانوان, Rumi's poetry