آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥  آوای دل  ♥ مرکز یوگای استان البرز ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج  ♥  سهراب سپهری ♥ 

صبر کن سهراب!
گفته بودی قایقی خواهم ساخت ، دور خواهم شد از این خاک غریب . . .
قایقت جا دارد؟!
من هم از همهمه اهل زمین دلگیرم . . .

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد