آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 !سیمین بهبهانی!درگذشت بانوی غزل ایران!شعر در سوگ سیمین بهبهانی!حسین جنتی عطایی!امیر عامری!باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج!

سکه به سیمین افتاد

حالیا بار دگر چرخ سرِ کین افتاد

چرخ خونخوار بر آن شیوه ی دیرین افتاد

قصه ی عشق همان بود ولی ناغافل،

تیشه این بار نگر؛ بر سر شیرین افتاد!

خود نشابور غزل چاره به جز صبر ندید

زلف عطار چو در چنگ تموچین افتاد

این شهابی ست که با رفتن او از سر بام،

خدشه بر مردمک جام جهان بین افتاد

زن مگویید! که شهنامه ای از مردان بود

زن مگویید! که تهمینه ای از زین افتاد!

تا کجا سر رسد از دار فنا نوبت ما

شیر و خط کرد فلک، سکه به سیمین افتاد!

حسین جنتی عطایی

روحش شاد و یادش گرامی باد

باشگاه یوگا پرنده آزاد