آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد   

 فروغی بسطامی!باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج!به خود آمدن به خدایی رسیدن!عروج! رشد و تعالی!خودسازی!خودشنلسی!یوگا!آکادمی یوگا!کانون یوگا!آرامش!

مرغان نظرباز سبک‌ سیر بر افلاک پریدند

مردان خدا پرده پندار دریدند

یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند

هر دست که دادند از آن دست گرفتند

هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

یک طایفه را بهر مکافات سرشتند

یک سلسله را بهر ملاقات گزیدند

یک فرقه به عشرت در کاشانه گشادند

یک زمره به حسرت سر انگشت گزیدند

جمعی به در پیر خرابات خرابند

قومی به بر شیخ مناجات مریدند

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

فریاد که در رهگذر آدم خاکی

بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند

همت طلب از باطن پیران سحرخیز

زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

زنهار مزن دست به دامان گروهی

کز حق ببریدند و به باطل گرویدند

چون خلق درآیند به بازار حقیقت

ترسم نفروشند متاعی که خریدند

کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است

کاین جامه به اندازهٔ هر کس نبریدند

مرغان نظرباز سبک‌سیر فروغی

از دام گه خاک بر افلاک پریدند

 فروغی بسطامی

فروغی بسطامی!باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج!به خود آمدن به خدایی رسیدن!عروج! رشد و تعالی!خودسازی!خودشنلسی!یوگا!آکادمی یوگا!کانون یوگا!آرامش!

باشگاه یوگا پرنده آزاد