آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا مدیتیشن کنترل ذهن تعالی رشد اندیشه ناب مولانا باشگاه پرنده آزاد  

مــــا ز بالاييـــم و بالا مـــی رويـــم               مــــا ز درياييـــم و دريا می رويـــم

مــــا از آنجــــا و از اينجـــا نيستيـم               مــــا ز بيجـــاييم و بيجـــا می رويم

« لا اِله » اندر پی « الا الله » است               همچو لا ما هم به « الا » می رويم

  قُل تَعـالَوا آيتی است از جذب حق              ما به جذبه ی حق تعالی می رويم 

کشتـی نوحيم ، در طوفــــان روح               لاجرم بی دست و بی پـا می رويم

همچـو موج از خود برآورديــم سر               باز هم در خود تمــاشــا می رويــم

هين ، ز همـراهان و منـزل ياد کن               پس بدان که هر دمی مـا می رويم

خوانـده ای « ِانّا الَيــهِ راجعــون »               تـا بدانی کـه کجــاهــــا می رويــم

ای سخن ، خاموش کن ، با ما ميا               بين که ما از رشک بی ما می رويم

ای کُــهِ هستی مــا ، ره را مبنـــد               ما به کــوه قـاف و عنقــا می رويم

« مولانا »

,yoga,یوگا,کلاس یوگا کرج,یوگاکرج,یوگااستان البرز,مرکز تخصصی یوگاکرج,,باشکاه نمونه یوگا,حضرت مولانا,دیوان غزلیات شمس,الست بربکم,خلیفه الله,گیانا یوگا,راجا یوگا,ایشواراپرانیدهانا, Ishvara Pranidhana,تسلیم کامل به خداوند,نیایش با خداوند,پرنده آزاد یوگا,یوگای تخصصی ویژه بانوان, Rumi's poetry 

از خدا جوئیم توفیق عمل

باشگاه یوگا پرنده آزاد