آوای دل باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

بخوان به نام گل سرخ

یوگا+آکادمی یوگا+پرنده آزاد+نيايش+تنها تو بمان+ فریدون مشیری

تنها تو بمان

همه می پرسند :
چیست در زمزمه مبهم آب؟
چیست در همهمه دلکش برگ؟
چیست در بازی آن ابر سپید،
روی این آبی آرام بلند،
که تو را می برد اینگونه به ژرفای خیال؟
چیست در خلوت خاموش کبوترها؟
چیست در کوشش بی حاصل موج؟
چیست در خنده جام؟
که تو چندین ساعت،
مات و مبهوت به آن می نگری؟
نه به ابر،
نه به آب،
نه به برگ،
نه به این آبی آرام بلند،
نه به این خلوت خاموش کبوتر ها،
نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام،
من به این جمله نمی اندیشم!

من ، مناجات درختان را هنگام سحر ، رقص عطر گل یخ را با باد،
نفس پاک شقایق را در سینه کوه،
صحبت چلچله ها را با صبح،
نبض پاینده هستی را در گندم زار،
گردش رنگ و طراوت را در گونه گل،
همه را می شنوم ، می بینم.
من به این جمله نمی اندیشم!

به تو می اندیشم
ای سراپا همه خوبی،
تک و تنها به تو می اندیشم.
همه وقت،
همه جا،
من به هر حال که باشم به تو می اندیشم
تو بدان این را ، تنها تو بدان!
تو بیا
تو بمان با من ، تنها تو بمان!

جای مهتاب به تاریکی شب ها تو بتاب
من فدای تو ، به جای همه گل ها تو بخند .
اینک این من که به پای تو در افتادم باز
ریسمانی کن از آن موی دراز،
تو بگیر ، تو ببند! تو بخواه
پاسخ چلچله ها را ، تو بگو!
قصه ابر هوا را ، تو بخوان!
تو بمان با من ، تنها تو بمان!
در دل ساغر هستی تو بجوش!
من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است،
آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش

زنده ياد فریدون مشیری

یوگا+آکادمی یوگا+پرنده آزاد+نيايش+تنها تو بمان+ فریدون مشیری

چشمه جانتان سرشار از عشق خداوند

باشگاه یوگا پرنده آزاد