آرامش با یوگا

 
پروردگارا ، مرا به عنصر 
صلح و آرامش خود بدل فرما . . . 
 
ترس كجاست؟ 
زمانی كه من حامل عشق هستم . . . 
 
نفرت كجاست؟ 
زمانی كه من حامل بخشش هستم . . . 
 
از هم گسیختگی كجاست؟ 
زمانی كه من حامل یكپارچگی هستم . . . 
 
شك و تردید كجاست؟ 
زمانی كه من حامل ایمان هستم . . . 
 
اشتباه كجاست؟ 
زمانی كه من حامل حقیقت هستم . . . 
 
نومیدی كجاست؟ 
زمانی كه من حامل امید هستم . . . 
 
غم و اندوه كجاست؟ 
زمانی كه من حامل شادی هستم . . . 
 
تاریكی كجاست؟ 
زمانی كه من حامل نور هستم . . .