پیام هفته

هشتم مارس روز جهانی " زن " گرامی باد

 ,یوگا,یوگا کرج,باشگاه یوگا,یوگاکرج,مرکز یوگا,پرنده آزاد یوگا,عرفان نظرآهاری,یوگای بانوان,باشگاه برتر استان البر,روز جهانی زن گرامی باد,

زنان و درختان چقدر بهم شبيه اند

هر دو ريشه دارند و برگ و بار میدهند 

هر دو بهارهای بسيار دارند و زمستان های بسيارتر

هر دو به نور محتاجند و هر دو نفس می بخشند و زندگی 

و در كمين هر دوی شان تبرهای بسيار است. برای بريدن ها ، برای شكستن ها ، برای قطع اميد ها

اما هنر زن بودن ، جوانه زدن های پی در پی است ، حتی وقتی شاخه هايت را شكستند ،

حتی وقتی ساقه هايت را زدند ، حتی وقتی بی رحمی تبر ، تنت را ، تنه ات را از ته بريد 

تو اما ريشه ات را نگهدار ، دستهايت را به آسمان بلند كن

تو دوباره سبز خواهی شد . . .

به اميد رفع نابرابری ها و تبعيض ها  

   باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد