پیام هفته

 

,Meditation,Pranayama,عزت نفس,احترام به خود, حس ارزشمندی, یوگا, Yoga,یوگای تخصصی استان البرز,یوگاپرنده آزاد,پرانایام,

با آگاهی کامل نفس بکشید.

بگذارید هر نفس یادآور آن باشد که شما واقعا چه کسی هستید؟

شما روحی بزرگ و با شکوه هستید.

شما ارزشمند هستید.

شما شایسته و سزاوارید.

جهان پذیرای شما و پشتیبان شماست،

شما لایق بهترین ها هستید.

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج