پيام هفته

 استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج سخنان مادر ترزا، بخشش و مهرباني

مردم اغلب نامعقول ، بي حساب و خود خواهند!

تو ، در هر حال آن ها را ببخش .

اگر مهربان هستي ، ممكن است مردم به تو تهمت بزنند كه زياده روي مي كني!

تو در هر حال مهربان باش .

اگر موفق هستي ، ممكن است چند دوست غير واقعي و چند دشمن واقعي پيدا كني!

تو در هر حال موفق باش .

اگرتو صادق ، جوانمرد ، بخشنده و با حقيقت باشي ممكن است مردم تو را گول بزنند!

تو در هرحال صادق و رو راست باش .

اگر آسوده و شادمان ، بردبار و متين باشي ، ممكن است مردم به تو حسادت كنند!

تو در هر حال شاد و بردبار باش .

هر كار خيري را كه امروز انجام مي دهي غالباً مردم ، فردا آن را فراموش مي كنند!

تو در هر حال سازنده و خوب باش و كار خوب انجام بده .

چيزي را كه براي ساختنش سال ها وقت صرف كرده اي ، بعضي ها توانسته اند يك شبه آن را خراب كنند!

تو در هر حال بساز .

بهترين ها را به دنيا ارائه كن ، با اينكه ممكن است هرگز كافي نباشد!

ولي تو در هر حال بهترين كاري را كه مي تواني در دنيا انجام بده . 

سرانجام ، در تشريح و تحليل آنچه انجام داده اي مي بيني :

آنچه مي گذرد بين تو و پروردگار است و هرگز بين تو و مردم نبوده است . . .