♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥

!باشگاه یوگا پرنده آزاد!کلاس یوگا در کرج !تو کز خاموشی ام فهمی نداری، چه خواهی فهم کردن از کلامم . . . !سیمین صدیق ابراهیم نیا! 

تو کز خاموشی ام فهمی نداری،
 چه خواهی فهم کردن از کلامم؟!

سیمین صدیق ابراهیم نیا

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد