پیام هفته

♥ آکادمی یوگا پرنده آزاد ♥ عرفان نظرآهاری♥ الست بربکم ♥ فطرت الهی ♥ به خود آمدن ♥ بیداری ♥ آگاهی ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥

خداوند بر شانه های کوچک انسان دست گذاشت و گفت : " یادت می آید؟ تو را با دو بال و دو پا آفریده بودم؟

زمین و آسمان هر دو برای تو بود ، اما تو آسمان را ندیدی . راستی عزیزم بال هایت را کجا جا گذاشتی؟"

انسان دست بر شانه هایش گذاشت و جای خالی چیزی را احساس کرد . آنوقت رو به خدا کرد و گریست . . .

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

از کانال تلگرام پرنده آزاد بازدید فرمائید:

 [email protected]