پیام هفته

باشگاه یوگا پرنده آزاد+آکادمی یوگا پرنده آزاد+کانون یوگا پرنده آزاد کرج+ هوشنگ ابتهاج+ه.الف.سایه

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
 ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است
 گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری
 دانی که رسیدن هنر گام زمان است
 تو رهرو دیرینه ی سر منزل عشقی
 بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است
 آبی که بر آسود زمینش بخورد زود
 دریا شود آن رود که پیوسته روان است
 باشد که یکی هم به نشانی بنشیند
 بس تیر که در چله ی این کهنه کمان است
خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
 این صبر که من می کنم افشردن جان است
 از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود
گنجی ست که اندر قدم راهروان است

ه.ا.سایه

رهروان راه یوگا ، گام هایتان استوار

باشگاه علمي تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج