پیـام هفتـه

“yoga” pranayama

دم . . .

و خدا نزدیک تو می آید . . .

دم را حفظ کن و خدا با تو می ماند .


باز دم . . .

و تو به خدا نزدیک می شوی . . .

باز دم را حفظ کن  و به خدا تسلیم شو .

 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد