پیام هفتـه

کانون یوگا پرنده آزاد+آکادمی یوگا پرنده آزاد+ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+parandeazadyoga

یک روز رسد غمی به اندازه ي کوه

یک روز رسد نشاط به اندازه ي دشت

افســانه زنـدگی چنین است ، گلم

در سايه ي کوه باید از دشت گذشت . . .

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج