پیــام روز

کانون یوگا پرنده آزاد+ سیزده بدر مبارک+ باشگاه علمی تخصصی یوگا چی کنگ تای چی پرنده آزاد کرج

به سرسبزترین صدا می خواندمت

 هر بهار . . .

درخت اگر بودم!

امروز مبارک

شاد باشیم و شادی را به دیگران نیز هدیه دهیم

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد