پیام هفته

یوگا استان البرز+باشگاه علمی تخصصی یوگا چی کنگ تای چی پرنده آزادکرج+freebirdyoga+ yoga+meditation+pranayama+bashgahparandrazadkaraj++ parandeazad.ir+کانون تخصصی یوگا پرنده آزاد

بسم الله الرحمن الرحیم

ای دگرگون کننـده دل ها و دیده ها

ای تدبیــر کننــده روزها و شـب ها

ای گرداننــده ســال ها و حالـت ها

حال ما را به نیکوترین حال تغییر ده

باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج