پيام هفته

 

استان البرز باشگاه يوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهيم نيا

هر انساني با سرنوشتي خاص به دنيا پا مي نهد
    بايد وظيفه اي را به انجام برساند
    پيامي را برساند
    کاري را بايد به پايان برد
    نه
    آمدنت تصادفي نيست
    آمدنت مقصودي به دنبال دارد
    هدفي فرا راه توست
    خداوند را اراده بر اين است که
    کاري با دستان تو به جايي برسد

   ♥ باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد