تمرينات تنفسی  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥

«اگر با ملايمت به هوا خوشآمد بگويي ، در اعجاز قدرتش با تو سهيم مي شود»

مولانا

 استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج تمرینات تنفسی ( پراناياما ) تنفس مثلثی ، شمارش تنفس ها ، حبس دم ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ،«اگر با ملايمت به هوا خوشآمد بگويي ، در اعجاز قدرتش با تو سهيم مي شود :  مولانا»

تنفس مثلثی :

اين تمرين ساده ترين تمرين تنفسی است که در هر زمان و يا مکاني مي توانيد انجام دهيد . تمرين تفسی مثلثي شما را مطمئن می سازد که يک دور کامل تنفس را انجام داده ايد ، همچنين شما ملزم می گرديد که تمام توجه و حواس خود را به تنفس خود معطوف کنيد . بارها در کلاس های خود به کارآموزان و شاگردانم متذکر شده ام که هر گونه تمرينی که بتواند ذهن را از درگيري هاي ذهنی پاک کند بسيار ارزشمند و مفید است و تمرين تنفسی مثلثي در اين زمينه کمک شاياني به شما خواهد نمود . امتحان کنید ، پشیمان نخواهید شد!

نحوه اجراي تمرين :

1/ با شمارش يک تا چهار از راه بيني به آرامي عمل دم را انجام دهيد .

2/ با شمارش يک تا چهار دم خود را در شش ها نگهداريد . ( حبس دم )

3/ با شمارش يک تا چهار باز دم را به آرامي انجام دهيد .

اگر اين تمرين تنفسی را سه تا چهار دقيقه انجام دهيد ، ميزان فشار جسمي و روحي کاهش مي يابد . قلبتان از شما قدرداني مي کند و نهايتاً ريه هاي شما با اين تنفس استراحت کامل را تجربه خواهد نمود .

ادامه دارد . . .

مهرتان پايدار

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد ♥