انديشه ناب باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد

اي زیباترین‏ آفریده ی پروردگار

اي انسان

استان البرز باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا ای زیباترين آفريده ي پروردگار

در بخشیدن خطای ‏دیگران مانند

شب باش

در فروتنی مانند

زمین ‏باش

در مهر و دوستی مانند ‏

خورشید باش

هنگام خشم و غضب مانند

‏کوه باش

در سخاوت و کمک به‏ دیگران مانند

رود باش

در هماهنگی و کنار‏ آمدن با دیگران مانند

دریا باش

خودت باش همانگونه که‏ می نمایی

دوباره به اين کلمات فکر کن

شب ، زمین ، خورشید ،‏ کوه ، رود ، دریا

و

انسان باش

اي زیباترین‏ آفریده ي پروردگار

اي انسان باشگاه يوگا پرنده آزاد 

باشگاه يوگا پرنده آزاد