اندیشه ناب باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 

!نیایش!باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج!مدیتیشن!مراقبه!آکادمی یوگا پرنده آزاد کرج!مراقبه بر روی کلمات!آگاهی!بصیرت!وسعت دید!الست بربکم!آرامش!کانون یوگا پرنده آزاد کرج!راه عشق نزدیکترین راه رسیدن به خداوند! 

سعادت جاودانه با خداوند

شعله آتش جاودانه عشق را در قلب خود بیافروز،

زیرا راه عشق ، نزدیک ترین راه رسیدن به خداوند است،

ترانه شکوه و عظمت او را بخوان،

نام او را ذکر کن،

و خود را به گذرگاهی تبدیل کن که به او ختم می شود،

خواسته او را بخواه،

خواسته او را انجام بده،

به اراده او تسلیم شو،

تا با اراده کیهانی به وحدت برسی.

!نیایش!باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج!مدیتیشن!مراقبه!آکادمی یوگا پرنده آزاد کرج!مراقبه بر روی کلمات!آگاهی!بصیرت!وسعت دید!الست بربکم!آرامش!کانون یوگا پرنده آزاد کرج!راه عشق نزدیکترین راه رسیدن به خداوند!

سعادت جاودانه و پایدار با شما باد

باشگاه یوگا پرنده آزاد