اندیشه ناب

یوگا استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+عرفان نظر آهاری +سوگند به اسب و زیتون و ماه+مرکز یوگا پرنده آزاد کرج 

سوگند به اسب و زیتون و ماه

خداوند گفت : سوگند به اسبان دونده ای که نفس نفس می زنند؛
سوگند به اسبانی که به سم از سنگ آتش می جهانند؛
 اسبان شنیدند و چنین شد که بی تاب شدند و چنین شد که دویدند ، چنان که از سنگ آتش جهید.
اسبان تا همیشه خواهند دوید از اشتیاق آن که خدا نام شان را برده است؛

خداوند گفت : سوگند به انجیر و سوگند به زیتون. زیتون و انجیر شنیدند
چنین شد که رسم روییدن پا گرفت و سبزی آغاز شد و چنین شد که دانه شکفتن آموخت و خاک رویاندن و چنین شد که انجیر جوانه زد و زیتون میوه داد؛

خداوند گفت : سوگند به آفتاب و روشنی اش. سوگند به ماه چون از پی آن بر آید
سوگند به روز چون گیتی را روشن کند و سوگند به شب چون فرو پوشد و سوگند به آسمان و سوگند به زمین؛
آن ها شنیدند و چنین شد که آفتاب بالا آمد و ماه از پی اش و چنین شد که روز روشن شد و شب فرو پوشید و چنین شد که آسمان بالا بلند شد و زمین فروتن؛ و انسان بود و می دید که خداوند به اسب و به انجیر قسم می خورد، به ماه و به خورشید و به هر چیز بزرگ و کوچک و آن گاه دانست که :

جهان معبدی مقدس است و هر چه در آن است متبرک و مبارک است؛
پس انسان مؤمنانه رو به خدا ایستاد و تقدیس کرد اسب و زیتون و ماه را، آفتاب را و انجیر و آسمان را...

عرفان نظرآهاری

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥