انديشه ناب باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج در جهان يک روشنايي هست . . .  يک روح شفا دهنده که از هر تاريکي که ممکن است با آن روبرو شويم قوي تر است .  گاهي در جايي که رنج و درد و بيماري زيادي هست ،  توان ديدن اين نيرو را از دست مي دهيم . . .  و ناگهان اين روح پديدار مي شود . . .  از ميان زندگي مردم عادي و به گونه اي شگفت آور پاسخ مي دهد .  خداوند در سکوت قلب حرف مي زند و ما گوش مي دهيم . . .    « مادر ترزا »

در جهان يک روشنايي هست . . .

يک روح شفا دهنده که از هر تاريکي که ممکن است با آن روبرو شويم قوي تر است .

گاهي در جايي که رنج و درد و بيماري زيادي هست ،

توان ديدن اين نيرو را از دست مي دهيم . . .

و ناگهان اين روح پديدار مي شود . . .

از ميان زندگي مردم عادي و به گونه اي شگفت آور پاسخ مي دهد .

خداوند در سکوت قلب حرف مي زند و ما گوش مي دهيم . . .   

♥ مادر ترزا 

دل بارانی برایتان آرزومندیم

باشگاه یوگا پرنده آزاد