اندیشه ناب باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 یوگا استان البرز!باشگاه علمی تخصصی یوگا چی کنگ تای چی پرنده آزاد کرج!!خواجه عبدالله انصاری!در انتظار رحمت الهی!

الهی

با خاطری خسته ، دلی به تو بسته ، دست از غیر تو شسته در انتظار رحمتت نشسته ام

می دهی کریمی ، نمی دهی حکیمی

می خوانی شاکرم ، می رانی صابرم

الهی احولم چنان است که می دانی و اعمالم چنین است که می بینی

نه پای گریز دارم ، نه زبان ستیز

الهی مشت خاکی را چه شاید و از او چه برآید و با او چه باید؟

دستم بگیر یا الرحمن الراحمین

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد