آموزش مراقبه

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج مديتیشن حباب ، مراقبه ي ابر سفيد ، سیمین صدیق ابراهیم نیا meditation

مراقبه ابر سفيد

وقتي دلت گرفته است در آن شب قبل از خواب ، زماني که سکوت همه جا را فرا گرفت براي چند لحظه چشمانت را ببند و با اين «تصوير ذهني» همراه شو : به آسمان نگاه کن . يک ابر سياه پر باران در آن ديده مي شود . به آن ابر خوب نگاه کن! آنقدر که نتواني تشخيص دهي اين تويي که به ابر نگاه مي کني يا ابر است که به تو نگاه مي کند! ناگهان رعد و برقي در آسمان ديده مي شود و ابر سياه شروع به باريدن مي کند . آن ابر تند و بي امان مي بارد . به دانه هاي درشت باران نگاه کن . حالا فکر کن که آن ابر تويي و آن دانه هاي باران همه غم هايي ست که در تو جمع شده و قلبت را تيره کرده . تو مثل آن ابر مي باري و سبک و سبک تر مي شوي . حالا آن ابر ديگر تيره و سياه نيست و پهنه آبي آسمان را ابري سفيد پر کرده است که نور ملايم آفتاب از ميانش مي گذرد . به آن خيره شو . . . تو آن ابر سفيد هستي . . . 

در پناه حق

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد