آموزش مديتيشن

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

پرنده آزاد+یوگا+Yoga+مدیتیشن+Meditation+مراقبه+مدیتیشن با شعله شمع++ Meditation flame فضای چیدآکاش+ Chydakash space+ دهارنا+Deharena+آگاهي++Knowledgeآجناچاکرا+ريلکسیشن+ Relaxation

مديتيشن با شعله شمع

شمع روشنی را در فاصله نیم متری خود به گونه ای قرار دهید که در افق ديد شما قرار گيرد و مجبور نباشيد برای نگاه کردن به شمع سر خود را پايين بیاوريد! سپس در يکي از نشست های یوگا با ستون فقرات صاف و سر در راستای ستون فقرات بنشينيد . آگاهی و توجه خود را بر روی شعله شمع متمرکز کنید و فقط به شعله شمع خيره شود . پس از چند ثانیه ، آرام آرام احساس سوزش در چشم های خود خواهيد کرد و در صورت استمرار در نگاه متمرکز ممکن است اشک از چشمان شما سرازیر شود! در اين زمان به آرامی چشم هاي خود را ببندید و سعی بر اين داشته باشید که تصوير شعله شمع را با چشمان بسته در فضاي تاريک پشت پلک های بسته خود حفظ گنيد! آگاه باشید که از محو شدن تصویر شعله مراقبت کنید . بعد از چند ثانیه ، زمانی که تصوير شعله شمع کاملاً ناپديد شد به آرامی مجدداً چشم ها را باز کرده و مراحل قبل را دوباره تکرار کنید . مي توانيد حداکثر به مدت بيست دقیقه به انجام اين مديتيشن بپردازيد . در پايان مديتيشن خود ، آرام به پشت دراز بکشید و در وضعيت ريلکسيشن کامل بدن خود را وانهاده کنيد .

آگاهي تان روزافزون باد

باشگاه یوگا پرنده آزاد