آموزش مراقبه

♥ آموزش ♥ باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥  استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج مراقبه با کلمات موقع حرف زدن فقط چیزی را که لازم است بیان کنید . درست مثل اینکه می خواهید یک تلگراف بزنید . فقط اجازه دارید با حداقل کلمات مفهوم مطلب خود را منتقل کنید ، مثلاً با حود قرار بگذارید مثلاً بیش از ده کلمه را استفاده نکنید ! به حرف زدن مردم دقت کرده اید؟ پس از هر مکالمه طولانی سوء تفاهمي ایجاد می شود . کسی چیزی می گویید ، بقیه چیز دیگری می فهمند ! اگر مردم فقط پنج درصد مقدار فعلی حرف می زدند ، دنیا محلی بسیار ساکت تر و صلح آمیزتر می شد . باور کنید فقط پنج درصد از آنچه می گویید برای بیان خواسته ها و منظورتان کفایت می کند . وقتی حرف می زنید دائما به خود يادآوری کنید که در بیان و استفاده از کلمات محدودیت دارید . این مراقبه را انجام دهید و با کمال تعجب مشاهده کنید که در طول روز چقدر به حرف زدن کمی احتیاج دارید ! و البته نتايج شگفت انگیز آن را در زندگیتان هم به تماشا بنشینید . پر توان و سرشار از انرژی باشید باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد  ♥ مراقبه با کلمات ♥

مراقبه با کلمات ♥

موقع حرف زدن فقط چیزی را که لازم است بیان کنید . درست مثل اینکه می خواهید یک تلگراف بزنید . فقط اجازه دارید با حداقل کلمات مفهوم مطلب خود را منتقل کنید ، مثلاً با خود قرار بگذارید در مکالمه خود بیش از ده کلمه را مورد استفاده قرار ندهید! به حرف زدن مردم دقت کرده اید؟ پس از هر مکالمه طولانی سوء تفاهمي ایجاد می شود . کسی چیزی می گویید ، بقیه چیز دیگری می فهمند ! اگر مردم فقط پنج درصد مقدار فعلی حرف می زدند ، دنیا محلی بسیار ساکت تر و صلح آمیزتر می شد . باور کنید فقط پنج درصد از آنچه می گویید برای بیان خواسته ها و منظورتان کفایت می کند . وقتی حرف می زنید دائما به خود يادآوری کنید که در بیان و استفاده از کلمات محدودیت دارید . این مراقبه را انجام دهید و با کمال تعجب مشاهده  کنید که در طول روز چقدر به حرف زدن کمی احتیاج دارید ! و البته نتايج شگفت انگیز آن را در زندگیتان هم به تماشا بنشینید .

پر توان و سرشار از انرژی باشید

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد