سخن بزرگان

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

!رامانا ماهاریشی! کلاس یوگا در کرج! نخواستن!سخن بزرگان!کانون تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج! 

نخواستن، بزرگترین سعادت است.

حتی یک امپراطور برای انسانی که هیچ خواسته ای ندارد حریفی نیست!

رامانا ماهاریشی