سخن بزرگان

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

!یوگا پرنده آزاد!سوامی شیواناندا!انرژی!سکوت ارزشمند!آکادمی یوگا  در استان البرز! 

انرژی از طریق دهان نشت پیدا می کند. بوسیله صحبت های بیهوده، شایعه پراکنی، ایراد گرفتن، خبر چینی و هر نوع صحبت های بی ثمری که در دنیا وجود داشته باشد . . . مردم قدر انرژی را نمی دانند. با بی دقتی آن را هدر می دهند. به مانند یک کودک والخرج  آن را ضایع می کنند، اما زمانی که پیر و ضعیف میشوند از این کار خود پشیمان می شوند . . . دیگر برای جمع آوری عسل در زمستان خیلی دیر است.

سوامی شیواناندا