سخن بزرگان  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز ، باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ، سخن بزرگان ، مادر ترزا :  مهم نیست که چقدر می بخشیم ، مهم این است که چه اندازه عشق در این بخشیدن وجود دارد . . .

مهم نیست که چقدر می بخشیم ، مهم این است که چه اندازه عشق در این بخشیدن وجود دارد

مادر ترزا