سخن بزرگان باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد 

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا  مردم شهری که همه در آن می لنگند، به کسی که راست راه می رود می خندند . . . چارلی چاپلین                 

شاد باشید و شادی را به دیگران هدیه کنید

باشگاه یوگا پرنده آزاد