✨آساناهای پیشنهادی برای درمان افسردڪَی✨

 
۱. گربه
۲. درخت
۳. سجده
۴. خرگوش
۵. کبری
۶. سر به زانو
۷. ماهی
۸. قهرمان
۹. شتر
۱۰. مثلث
۱۱. انواع خم به عقب ها
۱۲. ایستادن روی شانه
۱۳. شاواسانا و یوگانیدرا
 
✨تذکر : آساناهای یوگا را با آرامش کامل و دم ها و بازدم های عمیق همراه با آگاهی از اثر تمرین بعد از هر آسانا انجام دهید.