✨ توصیه ها و تمریناتی مناسب برای متعادل ڪردن غده ی تیروئید (پُرڪار و کم ڪار) ✨

   
✨ از "ساروانگ اسانا" و "هالاسانا" بهره بگیرید و البته تمرینات پیش نیاز این آساناها را نیز در نظر داشته باشید.
 
✨حرکاتی مانند "قفل چانه" در گودی گلو به حالت نشسته بسیار مفید هستند.
 
✨"اشتر آسانا" که از آساناهای خم به عقب یوگاست موجب ماساژ غده تیروئید میگردد.
 
✨ وضعیت "سیمهامودرا" یا "نعره شیر" در کنار فواید بیشمار خود ، از تمریناتی عالی برای باز شدن و متعادل شدن مرکز انرژی "ویشودهی چاکرا" و غده ی تیروئید است.
 
✨در نهایت بهره گیری از "یوگانیدرا" که یکنوع شاوآسانای بسیار عمیق بوده و موجب قرار گرفتن در سطح امواج "آلفا" ، "تتا" و حتی گاهی نیز "دلتا" میشود بسیار مفید است. یوگانیدرا یا خواب یوگی تمامی بیماریهای جسمی ، روحی و روانی را در ضمیر ناخودآگاه درمان میکند.