باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

باشگاه ورزشی پشت میز نشین ها

 نشستن‌های طولانی مدت در پشت میز کار عوارض جسمی و روانی فراوانی با خود به همراه  دارد.  با انجام تمرینات ساده‌ای که ملاحظه می فرمائید ، می‌توانید در عرض چند دقیقه نهایت استفاده را به نفع سلامت‌ خود داشته باشید . امتحان کنید و نتیجه آن را ببینید .

1/ لبه میز را بگیرید و مانند زمانی که می‌خواهید میز را از زمین بلند کنید به دستتان کشش وارد کنید . زمانی که خسته شدید با دست دیگر حرکت را تکرار کنید .

 
یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+

2/ دست‌ خود را بر روی میز بگذارید و با تمام نیرو دست را به سمت پایین فشار دهید . تا زمانی که خسته نشدید در این حالت کشش بمانید و سپس با دست دیگر این تمرین را تکرار کنید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+

 
3/ دست راست را بر روی میز و دست چپ را زیر میز بگذارید سپس دست راست را با تمام قدرت و به سمت پایین فشار دهید . همزمان دست چپ را به سمت بالا فشار دهید . وقتی خسته شدید جای دست‌ها را عوض کرده و تمرین را تکرار کنید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


4/ روی لبه‌ صندلی بنشینید و پاهایتان را به نوبت کاملا صاف کرده ، چند سانتیمتر از سطح زمین بلند کنید و برای چند دقیقه نگهدارید . اگر می‌توانید پا را بالاتر ببرید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


5/ همان طور که بر روی صندلی نشسته‌اید دست راست را بر روی قسمت بیرونی زانوی راست گذاشته و با تمام نیرو زانو را فشار دهید مثل این که می‌خواهید زانو را به سمت پای چپ هل دهید . در همان زمان با پای راست فشاری در خلاف جهت دست و برای مقابله با آن وارد کنید . این کار را با دست و پای چپ نیز تکرار کنید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


6/دست راست را بر روی قسمت داخلی زانوی راست قرار داده و فشار دهید ، درست مثل این که بخواهید آن را از پای چپ دور کنید و در همان زمان با پای راست با این فشار مقابله کنید . این حرکت را روی پای دیگر نیز تکرار کنید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


7/ دست راست را بر روی زانوی راست قرار داده و تا جایی که می‌توانید زانو را به سمت پایین فشار دهید و کششی در زانو ایجاد کنید . این حرکت را هم روی پای دیگر و  سپس همزمان روی هر دو پا تکرار کنید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


8/ با دست چپ ، مچ دست راست را گرفته و در جهت مخالف بکشید . سپس تمرین را با دست دیکر نیز تکرار کنید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


9/ در حالی که بر روی صندلی نشسته‌اید ، لبه آن را با دست گرفته و با تمام قدرت مثل زمانی که می‌خواهید صندلی را بلند کنید به آن نیرو وارد کنید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


10/ هر دو دست را بر روی میز قرار دهید ، دست چپ را مشت کرده و آن را بر کف دست راست عمود کنید و محکم به هم فشار دهید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


11/ همان طور که بر روی صندلی نشسته‌اید ، دست‌ها را پایین بیاورید و کف دست‌ها را به هم بچسبانید و آنها را محکم به هم فشار دهید . این تمرین را در حالتی که انگشتان به سمت بالا هستند نیز تکرار کنید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


12/ پاها را از زمین بلند کنید و به هم گره بزنید و آن‌ها را در جهت مخالف بکشید تا عضلات‌ پا خسته شوند .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+


13/ پاها را کاملا صاف کرده و از زمین بلند کنید و روی هم بگذارید و با پای بالایی روی پای پایینی فشار بیاورید . سپس جای پاها را عوض کنید .

یوگا+ استان البرز+ پرنده آزاد+باشگاه علمی تخصصی یوگا+حرکت درمانی+ باشگاه ورزشی پشت ميز نشین ها+سلامتی+ شادابی+ yoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREEBEIRD+yogaparandeazad+

پرنده آزاد همراه صمیمی شما در لحظه های زندگی