مطالب مرتبط 

   باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد  

 !بتی جین ایدی!در آغوش نور!شفا با دعا!تفکر مثبت!یوگا درمانی!

زمانی که درست نگاه کردم، دیدم که همیشه تسلیم گفتگوی منفی با نفس خود بوده ام. گفتگو هایی مثل :«آه، درد و رنج های من»،«هیچکس مرا دوست ندارد»،«بدبختی های من را ببین»،«من نمی توانم تحمل کنم»، و از این قبیل. به یکباره متوجه این «من، من، من» ها در همه حرف هایم شدم. وسعت تمرکز بر خود را دیدم که نه تنها با مال خود خواندن آنها، طلب شان کرده ام، بلکه در را باز گذاشته و آنها را پذیرفته ام. آنوقت جسمم، به این پیشگویی عمل کرده و مطابق آن زیسته بود. جسمم « وای بر من» را «من مریض هستم» ترجمه می کرده است. قبلا هرگز به آن فکر نکرده بودم. فهمیدم که گفتگوی مثبت با نفس، شروع فرآیند درمان است. وقتی بیماری یا مشکلی را تشخیص دادیم، باید درمان را به کلام در بیاوریم. باید افکار مربوط به بیماری را از ذهنمان بیرون کنیم. بعد لازم است که درمان را به لفظ درآوریم و اجازه دهیم نیروی کلام ما به نیروی فکرمان اضافه شوذ. این کار موجب شروع تحریک شعوری میشود که ما را احاطه کرده است و بعد، این شعور دست بکار می شود، کاری که شفا نتیجه آن است. فهمیدم که بهترین راه به لفظ در آوردن شفا، دعاست. اگر شفای ما به حق باشد، خدا کمک مان می کند.

نقل از کتاب در آغوش نور نوشته بتی جین. ایدی

!بتی جین ایدی!در آغوش نور!شفا با دعا!تفکر مثبت!یوگا درمانی!

 برکت برای شما

باشگاه یوگا پرنده آزاد