مطالب مرتبط

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

،  باشکاه نمونه یوگا در استان البرز ، پیشنهاد باشگاه یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج ، قبیله های بدوی آفریقایی ، همه الهی هستیم ، انسانیت ، همدلی ، همزبانی ، یوگای علمی در عظیمیه کرج ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، هفت شهر عشق عطار ، اتحاد و همبستگی ، بازگشت به طبیعت خویش ، انسان  ممکن الخطا ،

همه الهی هستیم

در یکی از قبیله های بدوی آفریقایی؛ اگر کسی کار اشتباهی انجام دهد، او را به میدان وسط ده می برند و تمام اهالی ده به دور او جمع شده، برای دو روز هر کار خوبی که او انجام داده است را به يادش می آورند! به اعتقاد افراد این قبیله همه انسان ها خوب و پاک هستند و البته همه هم ممکن است مرتکب اشتباه شوند. اما اصل مهم این است که هر کسی که اشتباه می کند نیاز به کمک فوری و بیشتری دارد، بنابر این همه بومیان بدوی آفریقایی!!! با هم متحد می شوند تا فرد خاطی را  به طبيعت خوبش برگردانند.

 دل هایمان دریایی و اندیشه هایمان آسمانی باد

 باشگاه یوگا پرنده آزاد

،  باشکاه نمونه یوگا در استان البرز ، پیشنهاد باشگاه یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج ، قبیله های بدوی آفریقایی ، همه الهی هستیم ، انسانیت ، همدلی ، همزبانی ، یوگای علمی در عظیمیه کرج ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، هفت شهر عشق عطار ، اتحاد و همبستگی ، بازگشت به طبیعت خویش ، انسان  ممکن الخطا ،