مطالب مرتبط  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج : زلال باش ... ،‌       زلال باش ... ،  فرقي نمي كند كه گودال كوچك آبي باشي ، يا درياي بيكران ،  زلال كه باشي ، آسمان در توست ...  پهنه آسمان پیشکش قلب زیبايتان باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

  زلال باش♥ 

 پرسیدم : چطور ، بهتر زندگي کنم؟ 

 با كمي مكث جواب داد :

 گذشته ات را بدون هيچ تأسفي بپذير ،

 با اعتماد ، زمان حال را بگذران ،

 و بدون ترس براي آينده آماده شو .

 ايمان را نگهدار و  ترس را به گوشه اي انداز  .

 شک هايت را باور نکن ،

 و هيچگاه به باورهايت شک نکن .

 زندگي شگفت انگيز است ، در صورتيكه بداني چطور زندگي کني .

 پرسيدم ، آخر .... ،

 و او بدون اينكه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

 مهم اين نيست که قشنگ باشي ... ،

 قشنگ اين است که مهم باشي! حتي براي يک نفر .

 كوچك باش و عاشق ... كه عشق ، خود مي داند آئين بزرگ كردنت را ...

 بگذارعشق خاصيت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسي .

 موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن ...

 داشتم به سخنانش فكر مي كردم كه نفسي تازه كرد و ادامه داد ... :

 هر روز صبح در آفريقا ، آهويي از خواب بيدار مي شود و براي زندگي كردن و امرار معاش در صحرا مي چرد ،

 آهو مي داند كه بايد از شير سريعتر بدود ، در غير اينصورت طعمه شير خواهد شد ،

 شير نيز براي زندگي و امرار معاش در صحرا مي گردد ، او هم می داند كه بايد از آهو سريعتر بدود ، تا  گرسنه نماند .

 مهم اين نيست كه تو شير باشي يا آهو ... ،

 مهم اينست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خيزي و براي زندگيت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دويدن كني ...

 به خوبي پرسشم را پاسخ گفته بود ولي مي خواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،

 كه چين از چروك پيشانيش باز كرد و با نگاهي به من اضافه كرد :

 زلال باش ... ،‌ زلال باش ... ،

 فرقي نمي كند كه گودال كوچك آبي باشي ، يا درياي بيكران ،

 زلال كه باشي ، آسمان در توست ... 

  پهنه آسمان پیشکش قلب زیبايتان

  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد