آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

،زنده یاد قیصر امین پور ، به نام اولین معلم ، ایشوارا پرانیدهانا   ، روز معلم مبارک ، باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، خوش بخوانید پرنده های آزاد ، 

به نام اولین معلم

او که در اولین کلام فرمود: بخوان!

و تقدیم به تمامی معلمان جهان

 ،زنده یاد قیصر امین پور ، به نام اولین معلم ، ایشوارا پرانیدهانا   ، روز معلم مبارک ، باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، خوش بخوانید پرنده های آزاد ،

صبح يک روز سرد پاييزي
روزي از روزهاي اول سال


بچه ها در کلاس جنگل سبز
جمع بودند دور هم خوشحال

بچه ها غرق گفتگو بودند
بازهم در کلاس غوغا بود


هريکي برگ کوچکي در دست! 
باز انگار زنگ انشا بود

تا معلم ز گرد راه رسيد 
گفت با چهره اي پر از خنده


باز موضوع تازه اي داريم 
آرزوي شما در آينده

شبنم از روي برگ گل برخاست 
گفت مي خواهم آفتاب شوم


ذره ذره به آسمان بروم 
ابر باشم دوباره آب شوم

دانه آرام بر زمين غلتيد 
رفت و انشاي کوچکش را خواند


گفت باغي بزرگ خواهم شد
تا ابد سبز سبز خواهم ماند

غنچه هم گفت گرچه دل تنگم 
مثل لبخند باز خواهم شد


با نسيم بهار و بلبل باغ 
گرم راز و نياز خواهم شد

جوجه گنجشک گفت مي خواهم 
فارغ از سنگ بچه ها باشم


روي هر شاخه جيک جيک کنم
در دل آسمان رها باشم

جوجه کوچک پرستو گفت:
کاش با باد رهسپار شوم


تا افق هاي دور کوچ کنم
باز پيغمبر بهار شوم

زنگ تفريح را که زنجره زد 
باز هم در کلاس غوغا شد


هر يک از بچه ها بسويي رفت
و معلم دوباره تنها شد

با خودش زير لب چنين مي گفت
آرزوهايتان چه رنگين است


کاش روزي به کام خود برسيد
بچه ها آرزوي من اين ست

زنده ياد قيصر امين پور

،زنده یاد قیصر امین پور ، به نام اولین معلم ، ایشوارا پرانیدهانا   ، روز معلم مبارک ، باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، خوش بخوانید پرنده های آزاد ، 

خوش بخوانید پرنده های آزاد

 باشگاه پرنده آزاد

،زنده یاد قیصر امین پور ، به نام اولین معلم ، ایشوارا پرانیدهانا   ، روز معلم مبارک ، باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، خوش بخوانید پرنده های آزاد ،