♥ آوای دل

  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ باشکاه نمونه یوگا پرنده آزاد کرج ♥ حضرت مولانا ♥ دیوان غزلیات شمس ♥ الست بربکم ♥ خلیفه الله ♥ گیانا یوگا ♥ راجا یوگا ♥ ایشواراپرانیدهانا Ishvara Pranidhana♥ ♥ تسلیم کامل به خداوند ♥ نیایش با خداوند ♥ آکادمی علمی تخصصی یوگا در استان البرز ♥ 

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست؟

وآنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟

وآنکه سوگند خورم جز به سر او نخورم

وآنکه سوگند من و توبه ام اشکست کجاست؟

وآنکه جان‌ها به سحر نعره زنانند ازو

وآنکه ما را غمش از جای ببُرده‌ست کجاست؟

جانِ جان‌ست، وگر جای ندارد چه عجب!

این که جا می طلبد در تن ما هست، کجاست؟

پرده ی روشن دل بست و خیالات نمود

وآنکه در پرده چنین پرده ی دل بست کجاست؟

عقل تا مست نشد چون و چرا پَست نشد

وآنکه او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟

 حضرت مولانا

♥ باشکاه نمونه یوگا پرنده آزاد کرج ♥ حضرت مولانا ♥ دیوان غزلیات شمس ♥ الست بربکم ♥ خلیفه الله ♥ گیانا یوگا ♥ راجا یوگا ♥ ایشواراپرانیدهانا Ishvara Pranidhana♥ ♥ تسلیم کامل به خداوند ♥ نیایش با خداوند ♥ آکادمی علمی تخصصی یوگا در استان البرز ♥ 

 باشگاه یوگا پرنده آزاد