آوای دل

 ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج  

!رهرو راه یوگا!آوای دل!زنده ياد قیصر امین پور! سالک!کانون یوگا پرنده آزاد کرج !رفتن رسیدن است ! 

رفتن ، رسیدن است . . .

موجیم و وصل ما ، از خود بریدن است

ساحل بهانه ای است ، رفتن رسیدن است

تا شعله در سریم ، پروانه اخگریم

شمعیم و اشک ما ،در خود چکیدن است

ما مرغ بی پریم ، از فوج دیگریم

پرواز بال ما ، در خون تپیدن است

پر می کشیم و بال ، بر پرده ی خیال

اعجاز ذوق ما ، در پر کشیدن است 

ما هیچ نیستیم ، جز سایه ای ز خویش

آیین آینه ، خود را ندیدن است

گفتی مرا بخوان ، خواندیم و خامشی

پاسخ همین تو را ، تنها شنیدن است

بی درد و بی غم است ، چیدن رسیده را

خامیم و درد ما ، از کال چیدن است

زنده یاد قیصر امین پور  

 !رهرو راه یوگا!آوای دل!زنده ياد قیصر امین پور! سالک!کانون یوگا پرنده آزاد کرج !رفتن رسیدن است !

 آسمان آرزوهایتان پهناور

 ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد