آوای دل  

 باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد  

  ♥ زنده یاد سهراب سپهری ♥ مرکز تخصصی یوگا کرج ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ استان البرز ♥ حضور در لحظه ابدی اکنون  ♥ زندگی آگاهانه  ♥ مکان تخصصی یوگا در کرج ♥

 زندگی  

زندگی ، فهم نفهمیدن هاست

زندگی ، پنجره ای باز ، به دنیای وجود

تا که این پنجره باز است ، جهانی با ماست

آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم

 زنده یاد سهراب سپهری  

 باشگاه یوگا پرنده آزاد